Měníme životy žen ...

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí fyzická osoba Lucia Daňková, IČ 88732908, se sídlem Lipová 124, 252 65, Holubice - Kozinec, (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.luciadankova.cz v sekci „O mně“.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez zbytečných odkladů potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Lucia Daňková, Lipová 124, 252 65, Holubice - Kozinec. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu, který je uveden na hlavní stránce. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím kontaktního emailu) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní, vždy aktuální a platné. Ceny jsou konečné, tj. včetně poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí po dobu časově určenou.

Objednávání

Kupující dostane zboží nebo službu za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím stránek www.luciadankova.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@luciadankova.cz
 • osobně
 • telefonicky

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od zaplacení, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí produktu, výrobku anebo od zaplacení služby. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vůli o odstoupení od smlouvy je možné projevit:

 • zasláním emailu na adresu info@luciadankova.cz a telefonickým/SMS potvrzením
 • osobně
 • poštou na adresu sídla

Peníze za vrácené zboží nebo službu budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku elektronických dokumentů

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti
 • platba bankovním převodem

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2012 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.